ADVIES 
Zijn uw medewerkers, uw strategieën, uw huidige bedrijfscultuur en processen in balans? Immers de markten waarin bedrijven tegenwoordig opereren, veranderen in hoog tempo. Samen bespreken we hoe uw organisatie er nu voorstaat, waar u naartoe wilt en bekijken we alle factoren die daarmee samenhangen om dat doel te bereiken. Sellingnet heeft drie scans ontwikkeld om onderdelen (eventueel) te onderzoeken: een scan op individueel (sales)niveau, een scan op teamniveau en een scan op organisatieniveau. Vervolgens definiëren we opleidingsdoelen per rol/functie en stellen praktische leervormen en -activiteiten samen (voorbeelden: trainingsdagen, praktijkopdrachten, salesgames (zie onder het kopje 'Testen'), coaching-on-the-job, studeren op SELO (Sellingnet Elektronische Leeromgeving) en Skype-coaching). Vervolgens kunnen we eventueel de commerciële kolom in uw opleidingshuis inrichten of u kunt gebruik maken van ons eigen e-learning platform SELO. En dan begint het echte werk: het opleiden en ontwikkelen van uw medewerkers! 

Andere adviesdiensten 
- commercieel beleid: verkoopplanning (verkoopplan), forecast- en funnel management, prijsbeleid, personeelsplanning (SPP); 
- implementatie: key account -, strategic proposal - en sales activity management, activity based selling; 
- verkoopstatistieken (sales dashboard): activiteiten, funnelwaarde, conversie- en win rates, pricing, orderwaarde, klantwaarde, klantretentie, bijdrage;
- management development: kritische competenties, testen, ontwikkelen; 
- opleidingsplannen: taken, leerdoelen; 
- samenwerking: bidi-budi, service-verkoop, R&D-verkoop, marketing-verkoop; 
- competentiemanagement: profiling, assessments, leerplannen; 
- e-learning: leeromgeving, customizen en ontwikkelen trainingsmaterialen; 
- inrichten opleidingshuis: commerciële kolom, platform, blended learning; 
- interim-management: BU, afdeling of team.

TESTEN 
Geschikte commerciële mensen zijn essentieel voor het succes van uw onderneming. Maar hoe krijgt u zicht op de kwaliteiten van uw (toekomstige) commerciële medewerkers? Hoe zorgt u voor een zo betrouwbaar mogelijke beoordeling van uw menselijk kapitaal? Sellingnet ontwikkelt zelf assessmentoefeningen en bewaakt voortdurend de kwaliteit en actualiteit hiervan. Bij Sellingnet kunt u terecht voor persoons- en teamgerichte testen. Testen kunnen ingezet worden als selectiemiddel bij instroom, als onderzoekstool bij opleidingsvraagstukken of doorstroom en als loopbaanadvisering bij uitstroom van medewerkers. Wij geven een betrouwbare sterkte-/zwakte analyse van individu en team door middel van:
- persoonlijkheidstesten: Sales Typologie Model™, Myers-Briggs Type Indicator™, ALert Type Indicator™;
- ontwikkelinstrumenten: SCORE™ VerkoopcompetentieSales Skills Monitor™;
- teamroltesten: Belbin Teamrollen;
- (mini)assessment;
- salesgames;
- mystery shopping/mystery calls;
- diverse testen/instrumenten van ons zusterbedrijf Teamingnet.

Het Sales Typologie Model™ is een gevalideerde tool die wordt gebruikt om de verschillen in persoonlijkheid en gedrag van mensen beter te begrijpen. De Sales Skills Monitor™ is een gevalideerde tool voor het meten van verkoopcompetenties in complexe of complexere verkoopomgevingen. En de SCORE™ Verkoopcompetentie is een gevalideerde tool voor het meten van verkoopcompetenties in verkoopomgevingen met een lage(re) complexiteit.

Met de Sales Skills Monitor™ 180/360o wordt met behulp van online vragenlijsten informatie verzameld over het werkgedrag en effectiviteit van een medewerker door gebruik te maken van de input van meerdere personen (eventueel geanonimiseerd). De zelfbeoordeling wordt gecombineerd met de input van collega's, manager(s) en/of klanten. Het resultaat is een vergelijking tussen het zelfbeeld van de betrokken persoon en het beeld zoals de omgeving dit ervaart. Tevens worden de uitkomsten vergeleken met vooraf geformuleerde normen. De resultaten worden individueel met de deelnemers besproken en er worden suggesties geformuleerd om de gedragsaspecten verder te ontwikkelen. Naast de individuele resultaten kunnen ook groepsvergelijkingen gemaakt worden. Er kan een grove benchmark geleverd worden voor een groot aantal branches.

In een (mini-) assessment wordt de medewerker door de eigen manager en een Sellingnet trainer/coach in een praktijksituatie (rollenspel) beoordeeld  op vooraf vastgestelde gedragskenmerken. Het (mini-) assessment geeft meer inzicht in de kwaliteiten van de medewerker zodat de manager gerichter kan sturen en coachen. De medewerker zal gemotiveerder aan zijn/haar ontwikkeling gaan werken omdat het om 'aangetoonde' leerpunten gaat die los staan van vooroordelen en persoonlijke voorkeuren. Zie een voorbeeld van een coachrapport (identiek aan een assessment-rapport). Een (mini-) assessment kan ook gebruikt worden als Proeve van Bekwaamheid (PVB). Een PVB is er op 4 niveaus (Service Skills, Sales Skills A t/m C) en is een afsluitend (mini-) assessment na een leertraject, waarmee wordt vastgesteld of de medewerker de beroepscompetenties in voldoende mate beheerst en geïntegreerd weet toe te passen. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de medewerker een Certificaat (zie ook het opleidingscurriculum).   

Salesgames worden ingezet om deelnemers door middel van business case(s) de getrainde onderwerpen zo realistisch mogelijk te laten toepassen. Het competitie-element bevordert in hoge mate de realiteitswaarde van de goed gedocumenteerde businesscase(s). Medewerkers en managers, meestal uit de niet commerciële afdelingen van uw organisatie, treden (goed voorbereid) op in een klantenrol (vaak binnen hun eigen discipline). De deelnemers in de salesgame en de 'klanten' evalueren en beoordelen - aan de hand van geformuleerde doelstellingen - de gesprekken. Het team c.q. de verkoper die op basis van deze beoordeling de meeste punten scoort is winnaar. Bijkomstig voordeel is dat de 'klanten' ineens zien dat verkopen tegenwoordig niet meer zo makkelijk is!

Mystery shopping/mystery calls zijn zeer bruikbare instrumenten als intake en follow-up van trainingstrajecten. Als gefingeerde klant wordt een customer service afdeling gebeld of wordt een showroom bezocht. De project-begeleiding geschiedt door een ervaren trainer/coach van Sellingnet die meet op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Rapportages geschieden met behulp van een maatgesneden software programma en uiteraard wordt er zorgvuldig omgegaan met de privacy van uw medewerkers. Mystery shopping/mystery calls zijn niet vrijblijvend en verhoogt daarom de noodzaak van training die vervolgens beter beklijft. 

COACHING 
Menigeen heeft in zijn carrière baat bij het voorhouden van een spiegel en effectieve ondersteuning om zijn talenten in te zetten. Een Sellingnet coach is door opleiding en ruime ervaring in staat u en uw medewerkers 'on the job' te ondersteunen. De start van elk coachingstraject is het bepalen van het concrete vraagstuk en einddoel. Hoe beter dit in kaart wordt gebracht, hoe succesvoller het coachingstraject verloopt. Is de vraag helder, dan plannen we het traject en beschrijven we de aanpak in een coachingsplan. Het startgesprek is tevens een kennismaking met de coach. Is er een ‘klik’ en is er voldoende vertrouwen in de coach? Zo ja, dan gaat de Sellingnet coach aan de slag om het beste uit uw medewerker(s) te halen! In het coachingsplan volgen we de ontwikkelingen en vorderingen op weg naar het einddoel. 
Wij bieden diverse vormen van coaching aan:
- executive coaching;
- business coaching;
- intervisie (sales)management;
- coaching-on-the-job.

Bij coaching-on-the-job gaat de trainer/coach van Sellingent samen met de verkoper mee naar de klant of luistert mee op de binnendienst. Er wordt zowel op effectiviteit als op kwaliteit getraind in het 'veld'. Het voordeel van coaching-on-the-job is de tijdsbesparing voor de manager, de verkoop loopt door, de trainer/coach is een onafhankelijke buitenstaander en het betreft uiteraard reële gesprekken. Zie een voorbeeld van een coachrapport.

Voor meer informatie over onze adviesdiensten, testen en coaching belt u Sellingnet, telefoon 074 711 02 62.