PRIVACYBELEID

Sellingnet bewaart of verzamelt geen data van u als u geen klant bij ons bent. 
Dat kan fysiek niet. We kunnen het nergens opslaan. En we hebben ook geen flauw idee wat we ermee zouden willen doen. 
Dus geen login, geen pop-ups, geen gedwongen 'opt-ins' en geen cookies. We vinden het zelf irritant, dus we gebruiken het niet. 

We doen ook niet aan cold-calls, e-mail spam of social media marketing. 
We gebruiken LinkedIn proactief en we krijgen veel traffic op onze websites.
En onze klanten zijn onze beste ambassadeurs. Dat is het, dat is ons acquisitie-geheim!  

Dus als iemand ons vriendelijk vraagt ​​om onze niet-cliëntgegevens te laten zien, kunnen we hem of haar niets laten zien. 
Daarom, als u de websites van Sellingnet gebruikt, dan verzekeren we u dat wat er op úw computer gebeurt, op úw computer blijft!

Onze websites gebruiken zogenoemde functionele cookies (door derde partijen). 
De verzamelde data is geanonimiseerd en hierop is geen privacywetgeving van toepassing.

Er zijn uitzonderingen: dat is wanneer u zélf uw persoonsgegevens opgeeft of wanneer u een LinkedIn connectie van ons bent. 
De gegevens worden verzameld en gebruikt: 
(1) door het bedrijf MailChimp - wanneer u onze gratis adviesbrief 10x per jaar wenst te ontvangen; 
     of wanneer u een LinkedIn connectie met één van onze trainer/adviseurs bent;
(2) of door het bedrijf Bookboon - wanneer u onze gratis e-boeken leest. 
Met beide bedrijven hebben we overeenkomsten afgesloten inzake GDPR en AVG. 

We bouwen onze websites met één gedachte: gemaakt met respect &
voor commerciële mensen. 
Dus we verzamelen geen gegevens, we gebruiken geen cookies (alleen bij de koffie) of pop-ups, helemaal niets! 

Natuurlijk, als wij met u samenwerken, registreren we data omdat we dol zijn op declareren J
en omdat we bijvoorbeeld u de resultaten van een onderzoek willen vertellen. 
Op het laatste is overigens ook onze Gedragscode (zie artikel 6.1) van toepassing.

Hengelo, 2 mei 2018

Lees over veiligheid


PRIVACY POLICY 

Sellingnet does not store or collect any data about you if you are not a client of us.  
We physically can’t. We have nowhere to store it. And we don't have a clue what we would do with it.
So no sign-in, no pop-ups, no forced 'opt-ins' and no cookies. We don't like it, so we don't use it. 

We also do not make cold calls, sent email spam or use social media marketing. 
We use LinkedIn in a proactive way and we get lots of traffic on our websites.
And our clients are our best ambassadors. That's it, that's our new business secret!

So if someone ask us nicely to see our non-client data, we wouldn’t have anything to show him or her. 
That’s why, using Sellingnet's websites, what happens on your computer stays on your computer.

Our websites use so-called functional cookies (by third parties). 
The collected data is anonymous and no privacy legislation applies to it.

However, there are exceptions - that’s when you submit your personal data to us or when you have a connection with us on LinkedIn.
This data is collected and used: 
(1) by a company called MailChimp - if you wish to receive our free newsletter 10x a year; 
     or when you are a LinkedIn connection with one of our trainer/coaches;
(2) or a company called Bookboon - when you read our free e-books. 
We have data processing agreements with both companies under the EU Data Protection Law. 

We build our websites with this in mind: made with respect &  for sales people. 
So no gathering data, no cookies (only to dunk in our coffee), no pop-ups, no nothing! 

Of course if you are working with us as a client, we record data because we love to sent you a bill J and for example, sent you the results of a survey. 
Our Code of Conduct (see article 6.1) - in Dutch - also applies to this.

Hengelo (a little Dutch town) May 2, 2018

Lees over veiligheid