SALES ASSESSMENTS

Geschikte commerciële mensen zijn essentieel voor het succes van uw onderneming. Maar hoe krijgt u zicht op de kwaliteiten van uw (toekomstige) commerciële medewerkers? Hoe zorgt u voor een zo betrouwbaar mogelijke beoordeling van uw menselijk kapitaal? Sellingnet ontwikkelt zelf assessmentoefeningen en bewaakt voortdurend de kwaliteit en actualiteit hiervan. Bij Sellingnet kunt u terecht voor persoons- en teamgerichte assessments. Deze kunnen worden ingezet als selectiemiddel bij instroom, als onderzoekstool bij opleidingsvraagstukken of doorstroom en als loopbaanadvisering bij uitstroom van medewerkers. Wij geven een betrouwbare sterkte-/zwakte analyse van individu en team door middel van:
- persoonlijkheidstesten: Sales Typologie Model™, Myers-Briggs Type Indicator™, ALert Type Indicator™;
- ontwikkelinstrumenten: SCORE™ VerkoopcompetentieSales Skills Monitor™;
- teamroltesten: Belbin Teamrollen;
- (mini)assessment;
- salesgames;
- mystery shopping/mystery calls.

Het Sales Typologie Model™ is een gevalideerde tool die wordt gebruikt om de verschillen in persoonlijkheid en gedrag van mensen beter te begrijpen. De Sales Skills Monitor™ is een gevalideerde tool voor het meten van verkoopcompetenties in complexe of complexere verkoopomgevingen. En de SCORE™ Verkoop-competentie is een gevalideerde tool voor het meten van verkoopcompetenties in verkoopomgevingen met een lage(re) complexiteit.

Met de Sales Skills Monitor™ 180/360o wordt met behulp van online vragenlijsten informatie verzameld over het werkgedrag en effectiviteit van een medewerk(ster)(er)er door gebruik te maken van de input van meerdere personen (eventueel geanonimiseerd). De zelfbeoordeling wordt gecombineerd met de input van collega's, manager(s) en/of klanten. Het resultaat is een vergelijking tussen het zelfbeeld van de betrokken persoon en het beeld zoals de omgeving dit ervaart. Tevens worden de uitkomsten vergeleken met vooraf geformuleerde normen. De resultaten worden individueel met de deelnemers besproken en er worden suggesties geformuleerd om de gedragsaspecten verder te ontwikkelen. Naast de individuele resultaten kunnen ook groepsvergelijkingen gemaakt worden. Er kan een grove benchmark geleverd worden voor een groot aantal branches.

In een (mini-) assessment wordt de medewerk(ster)(er) door de eigen manager en een Sellingnet trainer/coach in een praktijksituatie (rollenspel) beoordeeld  op vooraf vastgestelde gedragskenmerken. Het (mini-) assessment geeft meer inzicht in de kwaliteiten van de medewerk(ster)(er) zodat de manager gerichter kan sturen en coachen. De medewerk(ster)(er) zal gemotiveerder aan zijn/haar ontwikkeling gaan werken omdat het om 'aangetoonde' leerpunten gaat die los staan van vooroordelen en persoonlijke voorkeuren. Zie een voorbeeld van een coachrapport (identiek aan een assessment-rapport). 

Een assessment kan ook gebruikt worden als Proeve van Bekwaamheid (PvB). Een PvB kan op 4 niveaus worden afgenomen: Service Skills en Sales Skills A t/m C (zie het opleidingscurriculum). Een PvB is een afsluitend assessment na een leertraject, waarmee wordt vastgesteld of de medewerk(ster)(er) de beroepscompetenties in voldoende mate beheerst en geïntegreerd weet toe te passen. 

Salesgames worden ingezet om deelnemers door middel van business case(s) de getrainde onderwerpen zo realistisch mogelijk te laten toepassen. Het competitie-element bevordert in hoge mate de realiteitswaarde van de goed gedocumenteerde businesscase(s). Medewerkers en managers, meestal uit de niet commerciële afdelingen van uw organisatie, treden (goed voorbereid) op in een klantenrol (vaak binnen hun eigen discipline). De deelnemers in de salesgame en de 'klanten' evalueren en beoordelen - aan de hand van geformuleerde doelstellingen - de gesprekken. Het team c.q. de verkoper die op basis van deze beoordeling de meeste punten scoort is winnaar. Bijkomstig voordeel is dat de 'klanten' ineens zien dat verkopen tegenwoordig niet meer zo makkelijk is!

Mystery shopping/mystery calls zijn zeer bruikbare instrumenten als intake en follow-up van trainingstrajecten. Als gefingeerde klant wordt een customer service afdeling gebeld of wordt een showroom bezocht. De project-begeleiding geschiedt door een ervaren trainer/coach van Sellingnet die meet op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Rapportages geschieden met behulp van een op maat gesneden software programma en uiteraard wordt er zorgvuldig omgegaan met de privacy van uw medewerkers. Mystery shopping/mystery calls zijn niet vrijblijvend en verhoogt daarom de noodzaak van training die vervolgens beter beklijft. 

Voor meer informatie over onze assessments belt u Sellingnet, telefoon 074 711 02 62.