Taakomschrijving verkoopmanager
Geplaatst op 23 januari 2017 door Ronald Swensson

Definitie
 • Het behalen c.q. het doen behalen van de gestelde omzet- en winstdoelstellingen, door of in overleg met, de [directie] bepaald, binnen het gegeven verkoopbeleid.

Plaats binnen de organisatie
 • Is voor de uitoefening van zijn functie verantwoording verschuldigd aan de [directie].
 • Geeft leiding aan de direct onder hem ressorterende [verkoop buitendienst en verkoop binnendienst].
 • Maakt deel uit van de [verkoopstaf].

Werkzaamheden
 • Het aandragen van informatie in de vergadering van het verkoopteam, relevant voor de formering dan wel bijstelling van het commercieel beleid.
 • Het aandragen van informatie naar de [directie] betreffende de te verwachten omzet- en winstontwikkelingen als resultaat van dit beleid, in budgetbesprekingen met rayonmanagers voorzien.
 • Het, tijdens de uitvoering, toetsen van de overeengekomen en vastgelegde omzet- en winstdoelstellingen aan de realisatie ervan en, bij achterblijven hiervan, signaleren aan de [directie] onder het doen van aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen.
 • Het, in overleg binnen het verkoopteam, vertalen van het verkoopbeleidsplan in een marktbewerkingsplan, met vaststelling van uitgangspunten.
 • Het, in overleg binnen het verkoopteam, vaststellen van een optimale taakverdeling en taakafstemming van [verkoop buitendienst en verkoop binnendienst] voor de uitvoering van dit marktbewerkingsplan.
 • Het commercieel beleid overdragen naar de [verkoop buitendienst en verkoop binnendienst] en wel dusdanig dat vastgestelde omzet- en winstdoelstellingen taakstellend worden begrepen en aanvaard. Evenzo is dit van toepassing op het organisatie beleid.
 • Het, in overleg met het verkoopteam vaststellen van de afgeleide omzet- en winstdoelstellingen per klant en gerelateerd aan het potentieel.
 • Het (laten) vaststellen van het hierop afgestemde bewerkingsplan per klant, resulterend in een totaal -taakstellend- bewerkingsplan per [verkoper], met inbegrip van nieuw te bewerken adressen.
 • Het, in overleg met de [verkoper] vaststellen waar en hoe deze voor de realisatie van dit plan -extra- ondersteuning behoeft en het nemen van maatregelen tot deze ondersteuning leidend.
 • Het, in overleg met de [verkoop buitendienst en verkoop binnendienst] maken van afspraken omtrent de onderlinge werkverdeling in de aanpak per klant, naar frequentie en aard (gespreksdoel) van de gewenste activiteiten.
 • Het bewaken van de realisatie van deze activiteiten en de samenwerking tussen de individuele [verkoop buitendienst en verkoop binnendienst].
 • Het opzetten en bewaken van systemen ter zake van bezoekplanning, klantendocumentatie en bezoekrapportering, teneinde:
  • de [verkoper] in staat te stellen volgens de overeengekomen richtlijnen doelgericht te kunnen werken en gericht te kunnen ondersteunen en controleren in de uitvoering van zijn taak;
  • een juiste afstemming van de klantenbewaking te realiseren met de [verkoop binnendienst];
  • gerichte informatie omtrent marktontwikkelingen in te winnen.
 • Het verstrekken van maandelijkse resultaten en overzichten aan de [verkopers], met begeleidende doelgroepanalyses, gericht op knelpuntsituaties.
 • Het maken van verkoopanalyses [eventuele uitwerking welke analyses].
 • Het, voor zover van algemeen belang, behandelen van ingewonnen en verstrekte informatie in de maandelijkse verkoopvergaderingen. 
 • Het maandelijks meereizen met de [verkopers] om te kunnen beoordelen: het verkoopgesprek, de planning en de werkvoorbereiding, teneinde op deze punten gericht te kunnen coachen. 
 • Het voeren van tweemaandelijkse commerciële voortgangsgesprekken met de [verkopers] aan de hand van gerichte beoordelingscriteria, gekoppeld aan een gericht ondersteuningsplan dan wel adviezen aan de [directie] ten aanzien van noodzakelijke extra begeleiding en/of opleiding dan wel overige te treffen maatregelen. 
 • Het, in overleg met de [verkopers], na ruggespraak met de [directie], vaststellen van relaties waar een gecombineerde commerciële inbreng [verkoper]/ verkoopmanager aan de orde is. Het wekelijks rapporteren omtrent de eigen activiteiten aan de [directie].