Algemene Voorwaarden

1. Definities 

a. JanWage Swensson B.V. exploiteert een professionele organisatie van samenwerkende zelfstandige trainers die ieder voor zich, zich tevens bedienen van de handelsnaam Sellingnet. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Sellingnet, de opdrachtnemer verstaan, zijnde de (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot het geven van trainingen (hieronder tevens begrepen: coaching, assessments en consulting).

b. De opdrachtnemer houdt zich in zijn dienstverlening aan de wet, het Partnercontract, de Gedragscode van Sellingnet, aan onderhavige Algemene Voorwaarden en aan (klant)specifieke bedrijfsinterne regels.  

c. De opdrachtgever is eenieder die met Sellingnet een overeenkomst aangaat tot het geven van trainingen, dan wel tot het verlenen van andere diensten. 

d. De deelnemer is eenieder die op basis van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Sellingnet, enige training van Sellingnet volgt. 

e. Een bedrijfstraining is een training die voor medewerkers van slechts één opdrachtgever wordt geboekt. 

f. Een open training is een training waarvoor eenieder zich kan inschrijven, uiteraard totdat het door Sellingnet te bepalen aantal beschikbare plaatsen gevuld is. 

2. Toepasselijkheid 

a. Een door Sellingnet uitgebrachte offerte vervalt na 14 dagen en is herroepbaar. 

b. Sellingnet is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke overeenkomst blijkt. 

c. De personen die de offerte uitbrengen doen dit namens de in de offerte als opdrachtnemer genoemde (rechts)persoon en zijn niet zelf in persoon hieraan verbonden. 

d. De opdrachtgever stemt ermee in dat Sellingnet de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden. 

e. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Gedragsregels trainingen 

a. Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inzet verwacht. 

b. Van aanwezige leidinggevende(n) namens de opdrachtgever wordt zowel tijdens als na de training een proactieve houding verwacht bij het ondersteunen van de deelnemers. 

c. Tijdens de training of uitvoer van andere diensten worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden. 

d. De deelnemers behoren de training actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende training. 

e. Sellingnet kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers, en de gevolgen daarvan.

4. Prijzen 

Voor alle diensten en trainingen van Sellingnet worden de prijzen in rekening gebracht conform de door Sellingnet verstrekte offerte. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.

5. Accommodatie- en verblijfskosten 

De kosten van de accommodatie waar trainingen van Sellingnet plaatshebben, alsmede reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de trainer(s) van Sellingnet, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, behalve indien anders vermeld in de overeenkomst.

6. Betalingsvoorwaarden 

a. Sellingnet zal steeds voorafgaand aan het geven van de training, en voorafgaand aan het verlenen van andere diensten, van de opdrachtgever betaling van de kosten van de training en/of andere diensten kunnen eisen, daarin begrepen de verblijfskosten van de deelnemers en de huur van de accommodatie. 

b. Alle facturen van Sellingnet zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door de opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn, doch, indien zulks een kortere termijn betreft, steeds uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de betreffende training, dan wel, indien van toepassing, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het verlenen van door de opdrachtgever af te nemen andere dienst van Sellingnet waarop de betreffende factuur betrekking heeft. 

c. Indien de uitvoering van de opdracht binnen 14 dagen na het verlenen hiervan dient plaats te vinden dient direct na facturering het gefactureerde bedrag voldaan te worden. 

d. Indien de opdrachtgever de training en/of andere diensten annuleert is hij desalniettemin gehouden om aan Sellingnet alle overeengekomen vergoedingen te voldoen.

7. Aansprakelijkheid 

a. Sellingnet zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Sellingnet opgedragen taak mag worden verwacht. 

b. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Sellingnet geleverde dienst. 

c. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid voor de aan Sellingnet ter beschikking gestelde gegevens. Sellingnet is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. 

d. Sellingnet is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Sellingnet toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. 

e. De maximale aansprakelijkheid van Sellingnet voor trainingen of overige werkzaamheden is beperkt tot de hoogte van het honorarium (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht. 

f. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van Sellingnet in de periode van 1 maand voorafgaande aan de tekortkoming van Sellingnet.

g. Elke vordering op Sellingnet verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan. 

8. IE-rechten 

a. De opdrachtgever erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op de door Sellingnet aangeboden trainingen, de overige door Sellingnet verrichte werkzaamheden en het werkmateriaal exclusief toekomen aan JanWage Swensson B.V. 

b. Sellingnet verleent ten aanzien van de trainingen enkel een gebruiksrecht voor het gebruik van het werkmateriaal in het kader van de training maar het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het werkmateriaal op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JanWage Swensson B.V. 

c. Ook het (digitaal of in papieren vorm) verveelvoudigen van het werkmateriaal binnen de organisatie van de opdrachtgever en/of de deelnemer is niet toegestaan. 

d. Onder werkmateriaal wordt in deze overeenkomst verstaan alle zaken die in het kader van een training of verrichte werkzaamheden aan opdrachtnemer en/of de deelnemer ter beschikking zijn gesteld, zoals presentaties, hand-outs, werkboeken, (reken)modellen, enzovoort.

9. Geheimhouding 

a. Alle informatie die partijen - in het kader van de samenwerking tussen Sellingnet en de opdrachtgever - ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. 

b. Alle aan Sellingnet verbonden trainers hebben zich tot geheimhouding verplicht.

10. Geschillen 

Op alle overeenkomsten met Sellingnet zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn.

11. Conversie 

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is Sellingnet gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

Hengelo, 10 oktober 2008