Gedragscode

1. Algemeen 

Door Sellingnet zijn juridische entiteiten geaccrediteerd die voor eigen rekening en risico trainings-, coaching- en adviesopdrachten uitvoeren en hiervoor Sellingnet (trainings-)materialen en (-)methodieken inzetten. Het bureau dat deze Gedragscode toepast is geaccrediteerd door Sellingnet, verder te noemen 'Sellingnet partner'. De gedragsregels hebben ten doel het gedrag van de Sellingnet partner in het maatschappelijk verkeer te bepalen, in het bijzonder ten opzichte van Opdrachtgevers en mede Sellingnet partners. 

2. Definities 

De Sellingnet partner voldoet aan de criteria die door Sellingnet aan haar partners worden gesteld, waarvan de bedrijfsuitoefening geschiedt in de vorm van een rechtspersoon. Partners van Sellingnet verrichten hun praktijk voor eigen rekening en risico ten behoeve van hun Opdrachtgevers. Een Opdrachtgever is een rechtspersoon, met wie het contract voor de dienstverlening van de Sellingnet partner is gesloten. Een klager is een Opdrachtgever of een andere Sellingnet partner, die een klacht met betrekking tot deze Gedragscode wil indienen over een Sellingnet partner. 

3. Kader voor de gedragsregels 

Een Sellingnet partner houdt zich in zijn dienstverlening aan de wet, het Partnercontract, de Algemene Voorwaarden van Sellingnet, aan de onderhavige Gedragscode en aan (klant)specifieke bedrijfsinterne regels. Een Sellingnet partner onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien van Sellingnet of de Opdrachtgever kan schaden. 

4. Verantwoordelijkheid 

De Sellingnet partner zal zich ten opzichte van de Opdrachtgever professioneel opstellen, dat wil zeggen met inzet van alle kwalitatieve deskundigheid. De Sellingnet partner zal vermijden, dat in de relatie met de Opdrachtgever andere belangen dan die van de opdrachtuitvoering zelf een rol zullen spelen, teneinde zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de Opdrachtgever te kunnen waarborgen. 

5. Kwaliteit 

De Sellingnet partner verplicht zich zijn kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk in de opdracht in te zetten. Iedere opdracht zal worden uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van de Sellingnet partner zelf. De Sellingnet partner aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor deze de kwalificaties bezit conform het door Sellingnet opgestelde Training & Kwalificatie Proces (TKP). Een Opdrachtgever kan verzoeken inzake te krijgen in het zogenoemde TKP-dossier (Training & Kwalificatie Proces Dossier) van de Sellingnet partner. De Opdrachtgever zal middels een schriftelijke overeenkomst (offerte, contract) voldoende duidelijk worden gemaakt, wat van de Sellingnet partner in de specifieke opdrachtsituatie verwacht mag worden. 

6. Zorgvuldigheid en geheimhouding 

6.1 De Sellingnet partner zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat de Sellingnet partner gehouden is aan een geheimhoudingsplicht op informatie die een vertrouwelijk karakter heeft en/of waarvan het vertrouwelijk karakter als zodanig kan worden begrepen. 

6.2 Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de Opdrachtgever en waarbij bronvermelding niet noodzakelijk is, zullen slechts aan derden worden vrijgegeven, als de betrokken informatieverschaffer hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. De Sellingnet partner geeft aan de Opdrachtgever geen oordelen over medewerkers van de Opdrachtgever vanuit het opleidings-, coachings- en/of adviestraject, tenzij het traject (mede) als doel heeft te komen tot een oordeel over deelnemers aan dat traject. De deelnemers moeten in dat geval van tevoren expliciet in kennis gesteld zijn van de bedoeling(en) van het betreffende traject en van de normen waarop genoemd oordeel tot stand komt. Deelnemers aan een dusdanig traject moeten van dat oordeel vooraf kennis kunnen nemen evenals van de gronden waarop dit oordeel gebaseerd is. 

7. Concurrerende opdrachten 

De Sellingnet partner zal niet gelijktijdig of opeenvolgend activiteiten met een strategisch karakter verrichten bij concurrerende Opdrachtgevers - waarvan vermoed kan worden dat dit op strategisch niveau een belangenconflict oplevert. 

8. Opdrachtresultaat 

De Sellingnet partner zal naar beste vermogen trachten het aan de Opdrachtgever vermelde resultaat te bereiken. 

9. Wilsovereenstemming 

Alvorens de opdracht te aanvaarden zorgt de Sellingnet partner ervoor, dat over de inhoud en de uitvoeringscondities van de opdracht schriftelijke wilsovereenstemming bestaat tussen de Opdrachtgever en de Sellingnet partner. Een en ander wordt vormgegeven door de Algemene voorwaarden bij de uitvoering van trainings-, coachings- en adviesopdrachten die de Sellingnet partner toepast. De Sellingnet partner dient in ieder geval met de Opdrachtgever overeen te komen dat de auteursrechten van de (trainings-)materialen en (-)methodieken bij Sellingnet liggen. De wilsovereenstemming komt tot stand doordat enerzijds de Sellingnet partner op voldoende wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de Opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Op grond hiervan kunnen zowel de Opdrachtgever als de Sellingnet partner zich een voldoende beeld vormen van het vraagstuk, van de omvang en de aanpak van het traject en de beoogde resultaten daarvan. Indien een vooronderzoek voorafgaat aan de wilsovereenstemming met de Opdrachtgever, dan dienen de condities van dit vooronderzoek met de Opdrachtgever te worden afgesproken. 

10. Gewijzigde omstandigheden 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Opdrachtgever en de Sellingnet partner overleg gepleegd, teneinde nadere contractuele afspraken te maken. 

11. Medewerking Opdrachtgever 

De Sellingnet partner maakt de bij de opdracht betrokken medewerkers van de Opdrachtgever voldoende duidelijk wat van hen verwacht wordt. 

12. Voortgangsrapportage 

De Sellingnet partner zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van zijn werk. Daarbij verschaft de Sellingnet partner desgevraagd inzicht in de methoden die het in de onderscheiden fasen van het opleidings-, coachings- en/of adviesproces toepast. 

13. Documentatie van de opdracht 

De Sellingnet partner houdt op de door hem gekozen wijze documentatie van de door hem uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. De Sellingnet partner waakt ervoor dat van de verzamelde informatie geen misbruik kan worden gemaakt. Zo mogelijk wordt daarom informatie niet lokaal bewaard, maar op het beveiligde Google Cloud Platform van Sellingnet.

14. Honorering 

De Sellingnet partner zal ten behoeve van opdrachten een honorarium in rekening brengen, dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. Het honorarium wordt bepaald op grond van de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten. Gelet op het professionele belang van de Sellingnet partner en de daaraan verbonden relatie tussen intellectuele prestatie en product bepaalt de Sellingnet partner bij voorkeur daarop de prijs en berekent geen vergoedingen - ook niet als neveninkomsten - waarvan de hoogte is afgeleid van de met de opdracht bereikte kostenbesparingen, winsttoeneming of welk ander resultaat ook. 

15. Relatie met een andere Sellingnet partner 

De Sellingnet partner maakt bij samenwerking met een andere Sellingnet partner schriftelijke afspraken over ieders bijdragen en verantwoordelijkheden. De Sellingnet partner zal in zijn eigen wervingsactiviteiten voor nieuwe opdrachten, geen activiteiten ondernemen met het doel een andere Sellingnet partner dezelfde opdracht c.q. Opdrachtgever te onthouden. 

16. Opdrachtevaluatie 

De uitvoering van opdrachten is onderworpen aan een opdrachtevaluatie c.q. audit door Sellingnet. Na afloop van een opdracht controleert Sellingnet of de opdracht conform het contract is uitgevoerd, de doelen zijn gerealiseerd en de opdracht in uitgevoerd in overeenstemming met de kwaliteitseisen die Sellingnet aan de uitvoering van een opdracht stelt. 

17. Geschillenregeling 

De Sellingnet partner dient zich te houden aan onderhavige Gedragscode en de Algemene voorwaarden van Sellingnet. De naleving hiervan wordt door Sellingnet bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien een Opdrachtgever (of medewerker van Opdrachtgever) van mening is dat de Sellingnet partner de Gedragscode en/of de Algemene voorwaarden niet naleeft, dan kan men deze klacht melden bij het secretariaat van Sellingnet, telefoon: +31 (0)74 711 02 62 of anoniem via het feedbackformulier.

Hengelo, 10 oktober 2008